Chính sách sử dụng TextScanner
Nếu bạn tiếp tục sử dụng ứng dụng này đồng thời bạn cũng đã đồng ý với chính sách của chúng tôi!
TextScanner sẽ sử dụng uid của người dùng để dùng làm tài khoản sử dụng ứng dụng TextScanner